Nina's Picks

Nina's Picks
Vogue Knitting: The Ultimate Knitting Book
Vogue Knitting: The Ultimate Knitting Book by Staff of Vogue Knitting $25.69 Retail: $38.95   34% off

The Opinionated Knitter
The Opinionated Knitter by Elizabeth Zimmermann $29.99

Itty-Bitty Toys
Itty-Bitty Toys by Susan B. Anderson $12.15 Retail: $17.95   32% off

Amigurumi Knits
Amigurumi Knits by Hansi Singh $13.39 Retail: $19.99   33% off