Yarn Value Packs

Yarn Value Packs
Luminance Complete Value Pack
Luminance Complete Value Pack $386.73 $309.33 New


Dishie Multi Complete Value Pack
Dishie Multi Complete Value Pack $62.73 $48.96 New AVAILABLE SOON

Wool of the Andes Worsted Complete Value Pack
Wool of the Andes Worsted Complete Value Pack $199.00 $159.00 New AVAILABLE SOON


Artful Arches Value Pack
Artful Arches Value Pack $163.24 $130.56


Sweet Yarn Bouquet
Sweet Yarn Bouquet $33.93 $27.14


Luminance Value Pack
Luminance Value Pack $194.85 $155.85Bare Yarn 20 Packs
Bare Yarn 20 Packs $49.80 $42.40

Curio Sampler
Curio Sampler $79.80 $59.80


150 Palette Value Pack
150 Palette Value Pack $523.50 $419.99