No, thanks!

Knitting Bags & Storage

Knitting Bags & Storage




Round Pot
Round Pot by Fog Linen $27.99 New

Market Basket - Medium
Market Basket - Medium by Fog Linen $22.99 New

Market Basket - Large
Market Basket - Large by Fog Linen $27.99 New

Grocery Basket - Large
Grocery Basket - Large by Fog Linen $30.99 New


Desk Basket - Medium
Desk Basket - Medium by Fog Linen $22.99 New

Just One More Row Project Bag
Just One More Row Project Bag by Knit Picks $11.99 $10.19 New

Yarn Valet Yarn Bowl
Yarn Valet Yarn Bowl by Kahoot Products Inc. $12.99 New

Yarn Valet Yarn Dispenser
Yarn Valet Yarn Dispenser by Kahoot Products Inc. $14.99 New


Coffee. Knit. Sleep. Repeat. Tote Bag
Coffee. Knit. Sleep. Repeat. Tote Bag by Knit Picks $13.99 New

Jane Austen Tote Bag
Jane Austen Tote Bag by Knit Picks $13.99 New

 Just One More Row Tote Bag
Just One More Row Tote Bag by Knit Picks $14.99 New

Jane Austen Project Bag
Jane Austen Project Bag by Knit Picks $8.99 New


Live the W.I.P. Life Project Bag
Live the W.I.P. Life Project Bag by Knit Picks $8.99 New

Round Basket - Small
Round Basket - Small by Fog Linen $29.99

Round Basket - Large
Round Basket - Large by Fog Linen $52.99

Gathering Basket
Gathering Basket by Fog Linen $22.99


Square Basket - Large
Square Basket - Large by Fog Linen $34.99

Retreat Small Cosmetic Bag
Retreat Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00

Saddle Up Small Cosmetic Bag
Saddle Up Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00

Seven Seas Small Cosmetic Bag
Seven Seas Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00


Retreat Large Cosmetic Bag
Retreat Large Cosmetic Bag by Now Designs $25.00

Retreat Pencil Cosmetic Bag
Retreat Pencil Cosmetic Bag by Now Designs $15.00


Ephemera Large Cosmetic Bag
Ephemera Large Cosmetic Bag by Now Designs $25.00

Calliope Large Cosmetic Bag
Calliope Large Cosmetic Bag by Now Designs $25.00

Seven Seas Large Cosmetic Bag
Seven Seas Large Cosmetic Bag by Now Designs $25.00

Folklore Large Cosmetic Bag
Folklore Large Cosmetic Bag by Now Designs $25.00


Twilight Large Cosmetic Bag
Twilight Large Cosmetic Bag by Now Designs $25.00

Quill Large Cosmetic Bag
Quill Large Cosmetic Bag by Now Designs $25.00

Soak Basin
Soak Basin by Soak Wash Inc. $30.00 $19.99

Retreat Steel Pencil Case
Retreat Steel Pencil Case by Now Designs $15.00


Seven Seas Steel Pencil Case
Seven Seas Steel Pencil Case by Now Designs $15.00

Bicicletta Steel Pencil Case
Bicicletta Steel Pencil Case by Now Designs $15.00

Ephemera Steel Pencil Case
Ephemera Steel Pencil Case by Now Designs $15.00

Tessellate Small Zipper Pouch
Tessellate Small Zipper Pouch by Now Designs $12.00


Retreat Small Zipper Pouch
Retreat Small Zipper Pouch by Now Designs $12.00

Saddle Up Small Zipper Pouch
Saddle Up Small Zipper Pouch by Now Designs $12.00

Calliope Small Zipper Pouch
Calliope Small Zipper Pouch by Now Designs $12.00

Twilight Small Zipper Pouch
Twilight Small Zipper Pouch by Now Designs $12.00


Tessellate Large Zipper Pouch
Tessellate Large Zipper Pouch by Now Designs $18.00

Retreat Large Zipper Pouch
Retreat Large Zipper Pouch by Now Designs $18.00

Saddle Up Large Zipper Pouch
Saddle Up Large Zipper Pouch by Now Designs $18.00

Carousel Large Zipper Pouch
Carousel Large Zipper Pouch by Now Designs $18.00


Twilight Large Zipper Pouch
Twilight Large Zipper Pouch by Now Designs $18.00

Ephemera Small Cosmetic Bag
Ephemera Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00

Carousel Small Cosmetic Bag
Carousel Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00

Folklore Small Cosmetic Bag
Folklore Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00


Twilight Small Cosmetic Bag
Twilight Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00

Quill Small Cosmetic Bag
Quill Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00

Carousel Pencil Cosmetic Bag
Carousel Pencil Cosmetic Bag by Now Designs $15.00

Folklore Pencil Cosmetic Bag
Folklore Pencil Cosmetic Bag by Now Designs $15.00


Twilight Pencil Cosmetic Bag
Twilight Pencil Cosmetic Bag by Now Designs $15.00

Quill Pencil Cosmetic Bag
Quill Pencil Cosmetic Bag by Now Designs $15.00

Entwined Short Canister
Entwined Short Canister by Now Designs $16.00

Yarn  & Crafts Carry Along
Yarn & Crafts Carry Along by Innovative Home Creations $5.49


Entwined Small Cosmetic Bag
Entwined Small Cosmetic Bag by Now Designs $20.00 Clearance

Entwined Small Zipper Pouch
Entwined Small Zipper Pouch by Now Designs $12.00

Entwined Sophie Clutch
Entwined Sophie Clutch by Now Designs $25.00

Entwined Hamper
Entwined Hamper by Now Designs $30.00


Entwined Pencil Cosmetic Bag
Entwined Pencil Cosmetic Bag by Now Designs $15.00

Entwined Large Cosmetic Bag
Entwined Large Cosmetic Bag by Now Designs $25.00

Entwined Large Zipper Pouch
Entwined Large Zipper Pouch by Now Designs $18.00

Cedar Box - Small
Cedar Box - Small by PineCraft, Inc $12.99


Cedar Box - Medium
Cedar Box - Medium by PineCraft, Inc $16.99

Cedar Box - Large
Cedar Box - Large by PineCraft, Inc $21.99

Sheep & Kitten Project Bag
Sheep & Kitten Project Bag by Knit Picks $8.99 Clearance

Yarn Talk Project Bag
Yarn Talk Project Bag by Knit Picks $8.99


Handmade is Love Project Bag
Handmade is Love Project Bag by Knit Picks $8.99

Malibu Tote
Malibu Tote by RunRunRun $22.50

Southampton Tote
Southampton Tote by RunRunRun $20.00

Fog Linen Anne Round Bag
Fog Linen Anne Round Bag by Fog Linen $48.00


Fog Linen Bonica Pouch
Fog Linen Bonica Pouch by Fog Linen $12.00

Fog Linen Shire Pouch
Fog Linen Shire Pouch by Fog Linen $14.00

Fog Linen Themis Tote
Fog Linen Themis Tote by Fog Linen $75.00

Italia Shopper Bag
Italia Shopper Bag by RunRunRun $15.00


LA Messenger Bag
LA Messenger Bag by RunRunRun $28.00

San Francisco Tote
San Francisco Tote by RunRunRun $18.00

Yarn Kitten Project Bag
Yarn Kitten Project Bag by Knit Picks $8.99 Clearance

Superfine Tote Bag
Superfine Tote Bag by Knit Picks $15.99


Yarn Kitten Tote Bag
Yarn Kitten Tote Bag by Knit Picks $15.99

Superfine Project Bag
Superfine Project Bag by Knit Picks $8.99

Pendleton Zippered Needle Case
Pendleton Zippered Needle Case by Pendleton Woolen Mills $28.00


Chic-a Combo Needle Case
Chic-a Combo Needle Case by Chic-a $72.00

Namaste Harlow Bag
Namaste Harlow Bag by Namaste Inc $97.50 Clearance


Knit Happy Bright Bag
Knit Happy Bright Bag by K1C2, L.L.C. $24.95

Chic-a Triple Yarn Keeper
Chic-a Triple Yarn Keeper by Chic-a $25.00

Drawstring Bag
Drawstring Bag by Logo Inc $7.99

Knit Happy 3-Pocket Tote
Knit Happy 3-Pocket Tote by K1C2, L.L.C. $16.50


Knit Happy Take Along Totes
Knit Happy Take Along Totes by K1C2, L.L.C. $12.95

Chic-a Yarn Keeper Double
Chic-a Yarn Keeper Double by Chic-a $25.00


Chic-a Yarn Keeper Single
Chic-a Yarn Keeper Single by Chic-a $18.00

Sto' n Go Project Box
Sto' n Go Project Box by K1C2, L.L.C. $34.95

Knit Happy Fold 'n Go Notions Boxes
Knit Happy Fold 'n Go Notions Boxes by K1C2, L.L.C. $24.95

BagSmith Project Bag, Black
BagSmith Project Bag, Black by BagSmith $44.00


Knitting Project Bags
Knitting Project Bags by Knit Picks $3.99

Sock Knitting Needle Holders
Sock Knitting Needle Holders by Knit Picks $4.99

Double Pointed Knitting Needle Tubes
Double Pointed Knitting Needle Tubes by Nancy's Knit Knacks $5.50